Občianske združenia a dane

V každej demokratickej krajine funguje tretí sektor, čiže mimovládne neziskové združenia. Neraz zastupujú štát, verejné či samosprávne inštitúcie tam, kde nemajú dostatočnú flexibilitu, akcieschopnosť či adresnosť. Občianska spoločnosť je životaschopná a nezanedbateľná sila, ktorá dokáže rozhýbať aj stojaté vody v mnohých oblastiach nášho života. Dnes sa pozrieme na povinnosti občianskych združení z pohľadu daní a účtovníctva.

 

mladý tím občianskeho združenie diskutuje

zdroj: pexels.com

Občianske združenia a podnikanie

Neziskové organizácie fungujú v našej krajine najmä podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Z princípu neziskových združení vyplýva, že neboli založené alebo zriadené na podnikanie. Nikto im však nemá právo zakazovať podnikať. Z pohľadu zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov daňovníci, ktorí nie sú zriadení alebo založení na podnikanie, sú považovaní za právnické osoby zriadené podľa osobitných predpisov.

Neziskové organizácie by sa nemali primárne zaoberať podnikateľskou činnosťou. Každý, kto v treťom sektore pôsobí ale vie, že je to často nevyhnutnosť. Prostriedky z členských príspevkov, darov, grantov, dotácií či 2 % darovaných zo zaplatenej dane totiž mnohokrát na činnosť nestačia. Občianske združenia teda za určitých podmienok môžu podnikať a prostriedky takto získané by mali byť použité na činnosť združenia. Podnikanie však nemôže byť hlavná činnosť občianskeho združenia.

 

Vedeli ste, že …

ministerstvo vnútra, ktoré registruje občianske združenia a vedie ich register, môže odmietnuť registráciu neziskovky, ktorá sa chce venovať primárne podnikaniu? Podobne môžu úradníci ministerstva vnútra už registrované občianske združenie rozpustiť, ak zistia, že sa namiesto svojich cieľov a činnosti venuje ako prvoradej činnosti podnikaniu.

 

Podmienky podnikania občianskych združení

  • podnikanie musí byť uvedené v stanovách občianskeho združenia
  • ďalšie podmienky sú totožné s inými podnikateľskými subjektmi
  • občianske združenie musí mať oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti
  • rovnako musí byť registrované u správcu dane pre daň z príjmov

Registrácia občianskeho združenia u správcu dane

Občianske združenia vykonávajúce svoju hlavnú činnosť a zároveň nepodnikajúce nie sú povinné registrovať sa na daňovom úrade. Výnimkou je vznik povinnosti zrážať daň či preddavky na daň, ak neziskovka začne zamestnávať a platiť zamestnancov.

Ak občianske združenie chce podnikať po zmene stanov – ak v nich nemá podnikateľskú činnosť – a získaní oprávnenia na podnikanie, zo zákona mu vznikne povinnosť registrácie u správcu dane pre daň z príjmov. S termínom maximálne do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získalo oprávnenie podnikať. Ak neziskovka dostane živnosť 13.8.2021, má povinnosť registrovať sa do 30.9.2021.

Daňové priznanie občianskeho združenia

Podľa zákona o dani z príjmov občianske združenie nemusí podať daňové priznanie a odviesť daň v prípade príjmov:

  • ktoré nie sú predmetom dane
  • z ktorých sa daň vyberá zrážkami
  • z členských príspevkov, ktoré sú oslobodené od dane
  • z reklamy do výšky 20 000 € za zdaňovacie obdobie

Ak občianske združenie dosiahne príjmy z podnikateľskej činnosti, ktoré sú predmetom dane, musí podať daňové priznanie tak, ako všetky podnikajúce právnické a fyzické osoby. Jedinou výnimkou je prípad, kedy občianske združenie síce má oprávnenie na podnikanie, ale nedosiahlo z podnikateľskej činnosti žiadne príjmy v príslušnom zdaňovacom období. Vtedy nemá povinnosť podať daňové priznanie.

 

Náš tip

Musíme pochváliť odborníkov z Finančnej správy, ktorí pripravili podrobný informačný materiál k podnikaniu nielen občianskych združení, ale všetkých daňovníkov nezriadených alebo nezaložených na podnikanie. Môžeme ho považovať za výkladový základ k daňovej a účtovnej problematike mimovládok.

 

spojené ruky na znak tímovej spolupráce

zdroj: pexels.com

Neziskovka a podnikanie…

… nie sú antonymá, čiže sa navzájom nevylučujú. Je jasné, že občianske združenia nebudú podnikať podľa klasického hesla: „levně nakoupit, draze prodat“. Podnikanie neziskoviek zvyčajne súvisí s oblasťami ich činností a prioritne nesmie byť ich hlavnou činnosťou, ale sekundárnou, podporujúcou primárny cieľ. Občianske združenia, ktoré podnikajú, sú právnické osoby a majú aj daňové povinnosti. Prakticky totožné – až na pár výnimiek – ako ostatné podnikateľské subjekty. Ak v otázkach daní a účtovníctva pre občianske združenie potrebujete poradiť, sme vám k dispozícii.