Rozdiel medzi platcom DPH podľa §7 a §7a

Ak nakupujete tovar či službu zo zahraničia alebo ich tam dodávate, máte povinnosti voči štátu z pohľadu DPH. Zákon o DPH (ďalej ZDPH) prešiel k 1. januáru tohto roka zmenami a ďalšie zmeny platia od 1. júla 2021. Niektoré sa netýkajú len právnických osôb a podnikateľov, ale aj fyzických osôb, čiže bežných ľudí, ktorí si cez internet objednávajú zo zahraničia čokoľvek. Napríklad semienka jahôd z Číny…vážne, aj také zásielky preclievajú naše colnice a roznášajú naše poštárky. Nebudeme sa radšej zamýšľať nad uhlíkovou stopou balíčkov putujúcich spod Himalájí cez pol zemegule pod Tatry a poďme k DPH. Pozrime sa bližšie najmä na §4, §7 a §7a aktuálneho ZDPH, týkajúce sa zmien registračnej povinnosti DPH.

 

detail ženských rúk pri rátaní na kalkulačke

zdroj: pexels.com

 

Najdôležitejšie zmeny

Aby sme boli objektívni, zmeny v zákone o DPH nie sú ďalším rozmarom ministra financií. Zákon č. 344/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty preberá nadnárodnú právnu úpravu zo smerníc Rady Európskej únie.

Z viacerých zmien môžeme pokladať za najdôležitejšie:

 • možnosť opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke
 • definovanie a úpravu pravidiel predaja tovaru na diaľku – donedávna zásielkového predaja – v rámci únie, ale aj z iných krajín
 • zmeny pravidiel určenia miesta dodania pri predaji tovaru na diaľku
 • zavedenie „zákonnej fikcie“ pri predaji tovaru na diaľku
 • zrušenie oslobodenia od daňovej povinnosti pri dovoze zásielok s hodnotou do 22 €, ako eliminácie narúšania hospodárskej súťaže medzi dodávateľmi tovarov z EÚ a dodávateľmi z tretích štátov
 • zavedenie nových pravidiel predaja tovaru využitím elektronického komunikačného rozhrania
 • povinnosť preukázania odoslania alebo prepravy tovaru pri vývoze
 • rozšírenie osobitných úprav uplatňovania dane

zavedenie osobitnej úpravy na priznávanie a platbu dane pri dovoze tovaru

 

Vedeli ste, že…

… zákon o DPH bol od svojho „zrodu“ v roku 2004 novelizovaný a zmenený celkom 44 – slovom štyridsaťštyrikrát? Za 17 rokov pozoruhodné číslo. Nebudeme pátrať po príčinách, musíme dať ale klobúk dole pred kolegyňami a kolegami z našej brandže, ktorí zmeny nielenže stíhajú registrovať, ale aj bezchybne aplikovať v praxi.

 

Registračná povinnosť

V rámci registračnej povinnosti došlo v ZDPH k zmenám osobitnej úpravy, uplatňovanej zdaniteľnou osobou so sídlom alebo prevádzkarňou na Slovensku, a aj k zmene registračnej povinnosti z iného dôvodu.

 • ak zdaniteľná osoba nie je registrovaná podľa § 4 ako platiteľ dane, bude jej pridelené IČ DPH na účely uplatnenia osobitnej úpravy
 • ak zdaniteľná osoba dosiahne v tuzemsku obrat pre registráciu platcu DPH podľa § 4 – viac než 14 000 € alebo požiada o dobrovoľnú registráciu, zostane jej po registrácii rovnaké IČ DPH, ktoré jej bolo pridelené na účely uplatnenia osobitnej úpravy
 • ak zdaniteľná osoba dosiahne alebo má dosiahnuť obrat z iného členského štátu EÚ 14 000 a viac €, musí podať žiadosť o registráciu podľa § 7 ZDPH a zostane jej rovnaké IČ DPH, aké mala pridelené na účely uplatňovania osobitnej úpravy
 • rovnako zostáva rovnaké IČ DPH aj tomu, kto sa musí zaregistrovať pre DPH z dôvodov uvedených v § 7a ZDPH, čiže ak prijíma alebo dodáva službu z alebo do iného členského štátu EÚ
 • vyššie uvedené platí rovnako pre kúpu tovaru či služby, ako aj pre ich dodanie
 • daňový úrad vydá osvedčenie o registrácii a pridelí IČ DPH najneskôr do 7 dní od podania žiadosti o registráciu
 • dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane

detail prstov počítajúcich na kalkulačke

zdroj: pexels.com

 

Náš tip

Kompletné znenie Zákona o DPH aj so zmenami platnými od 1.1.2021 a 1.7.2021 je k dispozícii na webe Finančnej správy Slovenskej republiky. V dokumente nájdete aj komentáre, metodické pokyny, usmernenia a formuláre k aktuálnym zmenám.

 

Kedy je teda potrebné odviesť DPH?

Pri kúpe tovaru či služby zo zahraničia alebo ich dodaní? Nuž vždy, keď to prikazuje zákon. Vieme, že to vonkoncom nie je také jednoduché. Vieme aj to, že prakticky aplikované znalosti legislatívy súvisiacej s DPH naozaj nepatria do bežnej, dajme tomu finančnej gramotnosti. Keďže nemôžeme – a našťastie ani nemusíme – všetci vedieť všetko, môžeme smelo delegovať. Ak si neviete rady s DPH v súvislosti s obchodovaním so zahraničím, sme k dispozícii. Tykáme si aj s DPH a radi vám profesionálne pomôžeme.

KONTAKTUJTE NÁS