Ručenie za daň v roku 2022

Napriek tlačovkám ministra financií o daňovej revolúcii sa zatiaľ žiadna revolúcia nekoná a uvidíme, či sa vôbec konať bude. Ozajstná daňová revolúcia sa v našej krajine udiala už v roku 2004, ktorej výsledkom je okrem iného aj rovná daň. Napriek tomu nás v roku 2022 čaká viacero zmien aj v daňovej oblasti, ktoré vyplývajú z novelizácií daňových zákonov. Jedna zo zmien sa týka aj ručenia za daň.

Alt: kladivo a peniaze Zdroj: canva.com

Motivačné a iné zmeny

Od 1. januára 2022 vstúpia do platnosti ďalšie ustanovenia novely „daňového poriadku, teda zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní. Viaceré zmeny ale platia už od 15. novembra 2021, kedy sa zákonodarca rozhodol urobiť poriadok najmä v nástrojoch boja proti daňovým podvodom.

Zmeny by mali byť motivačné aj smerom k dobrovoľnému plneniu daňových povinností. Novelizácia daňového poriadku nepriamo zmenila aj niektoré ustanovenia zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, čiže „zákona o DPH“.

Zásadnou zmenou je zavedenie oznamovacej povinnosti platiteľa dane v súvislosti s jeho bankovými účtami. Povinné oznamovanie bankových účtov má totiž priamy dopad na procesy správy daní aj na povinnosti platiteľov.

Oznamovanie bankových účtov ovplyvní napríklad proces vrátenia nadmerného odpočtu – § 79 ods. 9 zákona o DPH, ale aj proces vrátenia prípadného preplatku platiteľovi – § 69c ods. 6 zákona o DPH a ručenie za daň – § 69 ods. 14 písm. c zákona o DPH.

Rozšírenie inštitútu ručenia platiteľa DPH

Do novelizácie boli podľa § 69 ods. 14 zákona o DPH dostatočným dôvodom na ručenie platiteľa DPH len tieto dve skutočnosti:

  1. hodnota na faktúre nemá ekonomické opodstatnenie – je neprimerane nízka alebo vysoká
  2. odberateľ bol zároveň štatutárom dodávateľa

Novela od 1.1. 2022 dopĺňa:

  • novú 3. skutočnosť pre uplatnenie inštitútu ručenia za daň, ktorou je uhradenie protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby na účet dodávateľa, ktorý nebol zverejnený v zozname účtov vedenom FR SR podľa § 6 novely zákona o DPH – § 69 ods. 14 písm. c) novely zákona o DPH
  • ide o zavedenie nového spôsobu úhrady DPH na osobný účet dodávateľa v súvislosti s vyhnutím sa inštitútu ručenia za daň

Náš tip

Tak, ako je dobrým zvykom, podrobné informácie o zmenách v súvislosti s novelizáciou daňového poriadku a zákona o DPH, vrátane rozšírenia inštitútu ručenia za daň, zosumarizovali experti Finančného riaditeľstva. Rovnako aj metodický pokyn k zmenám s konkrétnymi modelovými príkladmi.

Domnienky, predpoklady a realita

Táto zmena bude prakticky znamenať, že v prípade úhrady protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby na účet dodávateľa nezverejnený v zozname bankových účtov je možné uplatniť ručenie za neodvedenú daň aj voči odberateľovi.

Aby odberateľ nepreberal zodpovednosť za ručenie za neodvedenú daň dodávateľa, mal by si vo vlastnom záujme overiť, či má dodávateľ účet registrovaný. Registrácia je povinná od novembra 2021 a bola zavedená rovnakou novelou zákona.

Ak teda odberateľ uhradí za tovar alebo služby dodávateľovi na neregistrovaný účet, prakticky môže prebrať zodpovednosť za ručenie za neodvedenú daň dodávateľa. Spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť za platbu dane má dodávateľ a reálny vlastník neregistrovaného účtu.

Zákonodarca v novele využil okrem iného aj domnienky o vedomosti, že daň nebude uhradená. Ide o právnu možnosť predpokladať, že nielen dodávateľ, ale aj odberateľ mal či mohol mať vedomosť o tom, že daň nebude uhradená.

Podľa doplneného znenia § 69b ods. 1 zákona o DPH odberateľ nebude v postavení ručiteľa osobou povinnou platiť daň za svojho dodávateľa, ak využije osobitný spôsob úhrady dane podľa § 69c novely zákona.

Alt: Paragraf Zdroj: canva.com

Ručenie za daň…

…bude v roku 2022 iné ako v roku predchádzajúcom, nie však zásadne. Zákonodarca v rámci novelizácie zákona o DPH rozšíril inštitút ručenia za daň tak, aby odberateľ v presne špecifikovaných prípadoch nebol povinný platiť neodvedenú daň za svojho dodávateľa. Túto zmenu môžeme považovať za spravodlivú voči odberateľom, ktorí takto získajú v ručení za daň právnu istotu. Ak potrebujete v súvislosti so zmenami v daňovej oblasti poradiť, náš tím je tu pre vás.